Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU
“A&B HALDUSÜHENDUS”

PÕHIKIRI

1.Üldsätted
1.1.Mittetulundusühingu nimetus on “A&B Haldusühendus” (edaspidi-Ühing).
1.2.Ühingu juriidiline aadress on Sütiste tee 21-112 Tallinn, 13419. Ühingu postiaadress on Sütiste tee 21-112 Tallinn, 13419.
1.3.Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi,tal on vara,iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
1.4.Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste ees oma varalise osaluse piires.

2.Ühingu õiguslik seisund ja eesmärk
2.1.Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust tulenevatest kohustustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
2.2. Ühingu kui juriidiliste isikute vabatahtliku ühenduse eesmärgiks on:
2.2.1.Ühingu juriidiliste liikmete e korteriühistute (edaspidi-ühistute) haldamine ja isemajandamise ning lepinguvabaduse tingimustes ökonoomsema majandamise tagamiseks.
2.2.2.Ühistualane konsultatsioon ja koolitus, ühistute moodustamine ja ülevõtmine.
2.2.3.Infomaterjalide väljaandmine
2.2.4.Ühistegevuse korraldamine

3.Ühingu liikmed
3.1.Ühingu juriidilistest isikutest liikmed on korteriühistud.
3.2.Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud juriidilised isikud.
3.3.Ühingu liikmeteks võivad olla juhatusele vastava avalduse esitanud juriidilised isikud(ühistud). Avalduses peab soovija märkima, et ta on tutvunud Ühingu põhikirjaga, üldkogu poolt kinnitatud Ühingu sisekorra ja raamatupidamise eeskirjadest tulenevate maksete tasumise korraga ja kohustab neid täitma. Liikmelisus Ühingus on seotud sisseastumismaksu ja liikmemaksu ja liikmemaksuga, mis määratakse asutamislepingus ja vajadusel muudetakse uutele liikmetele üldkogu otsusega.
3.4.Ühingu juhatuse ettepanekul vaatab üldkogu avalduse läbi ning teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest. Üldkogu võib keelduda uue liikme vastuvõtmisest ühel järgmisest asjaoludest:
3.4.1.esitatud on nõuetele mittevastav avaldus;
3.4.2.avalduse esitaja ei ole tasunud sisseastumismaksu ja liikmemaksu ning üle võtnud ühistu haldamist lepinguliselt partnerilt või kokku leppinud Ühingu poolt ülevõtmise korras ja maksetes.
3.4.3.Ühing ei suuda teenindada olemasolevast suuremat arvu liikmeid.
3.4.4.liikmeks vastuvõtmine on vastuolus põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.4.5.liikmeks astuja on varem samast Ühingust välja arvatud põhikirja punkti 3.6. alusel.
3.5.Liikmel on õigus oma soovil Ühingust lahkuda majandusaasta lõpul, teatades sellest kirjalikult
Ühingu juhatusele 3(kolm) kuud ette.
3.6.Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata üldkogu otsuse alusel, kui liige:
3.6.1.ei ole kolme eraldi või järjestikkuse kuu lõikes jooksval aastal arvates igakordsest tähtajast tasunud põhikirjaga kehtestatud või teisi lepingulisi makseid.
3.6.2. ei täida Ühingu põhikirja sätteid või on jätnud korduvalt täitmatu üldkogu ja juhatuse otsused.
3.7.Ühingu liige loetakse Ühingust väljaarvatuks üldkogu vastava otsuse tegemisest järgnevast päevast. Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.
Liikmeksoleku lõppemisega lõppevad liikmel Ühingu liikmelisusest tulenevad mittevaralised õigused ja kohustused
3.8.Ühingu liikmel on õigus:
3.8.1. valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.8.2.osaleda üldkogul ja saada seal informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest ning väljavõtteid ja ärakirju Ühingu üldkogu otsustest;
3.8.5.astuda Ühingust välja.
3.9.Ühingu liige on kohustatud:
3.9.1.järgima Ühingu põhikirja, sisekorda ja täitma Ühingu üldkogu ja juhatuse otsuseid;
3.9.2.tasuma õigeaegselt liikme- ja muid makseid
3.9.3.võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;
3.9.4.mitte avaldama kolmandatele, Ühingusse mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni Ühingu tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks;

4.Üldkogu(üldkoosolek)
4.1.Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkogu. Juhatus kutsub üldkogu kokku vähemalt
üks kord kvartalis. Üldkogu kutsutakse kokku kirjalike või elektrooniliste kutsetega, millised peavad olema väljasaadetud hiljemalt 7 päeva enne üldkogu toimumist.
4.1.2.Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt1/10 Ühingu liikmetest.
4.2.Üldkogu ainupädevusse kuulub:
4.2.1.Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;
4.2.2.Ühingu sisekorra ja raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine ja muutmine; palgakorralduse põhiprintsiipide kooskõlastamine;
4.2.3.majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.4.uue majandusaasta eelarve kinnitamine;
4.2.5.arendus- ja reservfondi vahenditeks eraldiste aastamäära kinnitamine;
4.2.6.rahaliste vahendite mobiliseerimise küsimuste otsustamine;
4.2.7.juhatuse esimehe-tegevdirektori määramine; juhatuse liikmete määramine;
4.2.8.revidendi (audiitori) ja tema töö eest tasu määramine;
4.2.9.Ühingu vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu määramine;
4.2.10.ühinemine ja jagunemine seaduses sätestatud juhtudel;
4.2.11.Ühingu liikmeks astumise, väljaastumise ja -arvamise otsustamine;
4.3.Üldkogu protokolli märgitakse tehtud otsused ning hääletamise tulemused, kui otsuseid ei tehtud ühehäälselt, tuleb protokolli märkida igas küsimuses tehtud ettepanekud ja nende hääletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkogu
otsused saadetakse kõigile Ühingu liikmetele hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast nende vastuvõtmist.
4.4.Üldkogu on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poolte Ühingu liikmetest, kui vajalik kvoorum puudub, peab juhatus kokku kutsuma uue üldkogu, mis toimub mitte varem kui seitse päeva ja hiljemalt neliteist päeva pärast esimest üldkogu. See üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
4.5.Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning Ühingu vabatahtlikuks lõpetamiseks, ühinemiseks ja jagunemiseks samuti juhatuse liikmete ennetähtaegseks tagasikutsumiseks, on vajalik vähemalt 4/5 Ühingu liikmete häälteenamus, ühistute remondi reservfondi rahaliste vahendite mobiliseerimise küsimused otsustatakse konsensuse alusel.
4.6.Hääletamine protseduur üldkogul otsustatakse päevakorra kinnitamisel. Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes, mis puudutab tema vastu hagi esitamist või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Ühingu suhtes.

5.Juhatus
5.1.Ühingu kõrgemaiks täidesaatvaks organiks on juhatus, mille koosseisu kuulub kolm liiget.
Juhatus määratakse tähtajaga kolm aastat.
5.2.Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees- tegevdirektor, kellega juhatus sõlmib töölepingu, vastavalt üldkogu poolt kooskõlastatud palgakorralduse põhiprintsiipidele.
5.3.Juhatuse pädevuse kuulub:
5.3.1.Ühingu tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine; Ühingu eesmärkide täitmise tagamine lähtudes põhikirja punktist 2.2.
5.3.2.majandusaasta eelarve, tegevuskava samuti majandusaasta aruande koostamine ning üldkogule esitamine.
5.3.3.Ühingu sisekorra ja raamatupidamise eeskirjade väljatöötamine;
5.3.4.haldus- ja hooldustegevuse praktiline juhtimine;
5.3.5.Töötajatega töölepingute sõlmimine ja lõpetamine, ametijuhendite kinnitamine;
5.3.6.Üldkogu poolt seatud kohustuste täitmise tagamine;
Juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkogu ainupädevusse.
5.4.Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe- tegevdirektori kutsel, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kuus. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme nõudmisel. Juhatus on pädev, kui kohal on vähemalt kaks juhatuse liiget.
5.5.Juhatuse otsused väetakse vastu lihthäälteenamusega.Iga juhatuse liige omab üht häält, kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe-tegevdirektori hääl.
5.6.Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal olnud juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas.
5.7.Juhatuse liikmed, kes oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt Ühingule kahju tekitanud, vastutavad Ühingule kahju tekitanud, vastutavad ühingu ees solidaarselt otsese kahju ulatuses.
Otsuse nõuete esitamise kohta teeb üldkogu.
5.8.Juhatuse esimehe- tegevdirektori ja juhatuse liikmed võib üldkogu tagasi kutsuda üksnes kohustuste korduva täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

6.Ühingu esindamine
6.1.Ühingut esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees-tegevdirektor ilma volikirjata, teised juhatuse liikmed volikirja alusel.
6.2.Juhatuse esimees-tegevdirektor omab õiguse esimese allkirja õigustes ilma teise allkirjata alla kirjutada kõigile pangadokumentidele.
6.3.Juhatuse esimees-tegevdirektor annab Ühingu nimel volikirju.

7.Revideerimine
7.1.Ühingu majandusaasta aruande revideerimiseks, aga samuti raamatupidamise õigsuse kontrolliks määratakse üldkogu poolt revident või vajadusel audiitor. Revidendi volituste tähtaeg on kolm aastat.
7.2.Revidendiks ei või olla:
7.2.1.Ühingu juhatuse liige, samuti tema sugulased;
7.2.2.Ühinguga laenusuhetes olev isik.
juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8.Ühingu vara
8.1.Ühingu vara tekib:
8.1.1.sisseastumismaksust ja liikmemaksudest ning maksetest(eraldistest)arendus- ja reservfondi;
8.1.2.varalistest annetustest ja eraldistest;
8.1.3.tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest, levitamisest ja müügist, vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate ürituste korraldamisest;
8.1.4.muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
8.2.Ühingu vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult üldkogu poolt kinnitatud eelarve piires.
Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.
8.3.Ühingu sisseastumismaks ja esimene liikmemaks uutel liikmetel tuleb tasuda 15 päeva jooksul pärast ühingu üldkogu otsust ühingu liikmeks võtmise kohta. Sisseastumis- ja liikmemaksu suurus ja järgnevate iga aastaste liikmemaksude tasumise tähtajad määratakse üldkogu otsusega.
8.4.Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.
9.Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine.
9.1.Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadustega sätestatud korras.
9.2.Ühingu tegevuse lõpetamisel jagatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud Ühingu vara liikmete vahel võrdeliselt vastava ühistu korteriomanikele kuuluva üldpinnaga, millest on maha arvestatud Ühingu liikme varalised kohustused Ühingu ees.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Mittetulundusühingu ” A&B Haldusühendus” asutamislepinguga “5” aprillist 1999.a.

Kalender
mai 2022
E T K N R L P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031